Oktober 2020

PERSONDATAPOLITIK 

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER HOS VisionRoomDk

 1. Formål 

VisionRoomDk med CVR nr. 38914561, 2920 Charlottenlund, er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. 

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.  

Vi anbefaler derfor, at du læser denne persondatapolitik omhyggeligt igennem. 

–o0o– 

Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os: helle@visionroom.dk. 

 • Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor 

For at kunne levere coaching og konsulentbistand til dig eller din virksomhed, hvor du er ansat, behandler vi følgende oplysninger om dig: 

 • Navne 
 • Adresse 
 • E-mail og telefonnummer 

Derudover kan det være nødvendigt at indhente yderligere personoplysninger for at kunne levere en tilfredsstillende og tilstrækkelig coaching eller konsulentbistand. Dette kan fx være personoplysninger om: 

 • Familiære forhold, herunder ægteskabelig status og slægtninge (kan kræve særskilt samtykke) 
 • Arbejdsforhold 
 • Helbred (kan kræve særskilt samtykke) 
 • Strafbare forhold (kan kræve særskilt samtykke) 
 • På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger 

Når vi leverer vores coaching og konsulentbistand til dig eller din virksomhed, behandler vi dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af vores leveringsforpligtelse. Retsgrundlaget for behandlinger af denne karakter er reguleret i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

Såfremt vi behandler særlige kategorier af personoplysninger om dig, der kræver dit forudgående samtykke, jf. ovenfor, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, medmindre behandling er nødvendig under hensyntagen til en arbejds- sundheds- eller socialretlig forpligtelse. Retsgrundlaget for behandlinger af denne karakter er reguleret i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a eller b. 

 • Hvem videregiver vi dine personoplysninger til  

Vi videregiver eller overlader udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige. 

Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt.  

Når det er nødvendigt at videregive dine oplysninger, har vi en høj standard for behandling af personoplysninger, og vi gør en stor indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver dine oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 

Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, overlader vi pt. dine personoplysninger til vores databehandlere i form af softwareleverandører og IT driftspartner. 

 • Hvornår sletter/anonymiserer vi dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. 

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år fra aftalens afslutning. I konkrete tilfælde kan vi opbevare dine personoplysninger i 10 år efter sagens afslutning, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt af hensyn til vores rådgiveransvar. 

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.  

 • Sikkerhedsforanstaltninger 

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.  

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dig og dine rettigheder.  

Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination eller ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed. 

For at undgå datatab foretager vi løbende backup af vores datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.  

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt. 

 • Dine rettigheder 

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:  

 • Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. 
 • Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, du har givet os. 
 • Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler dine personoplysninger. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning. 
 • Du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format. 
 • Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling. 

Du kan læse mere om din rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.  

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os via helle@visionroom.dk

 • Hvordan trækker du et samtykke tilbage 

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. 

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det hverken lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet, hvor vi får besked om tilbagetrækningen, eller vores eventuelle behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor vi får besked herom.  

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os via helle@visionroom.dk  

 • Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller hvis du er uenig i en afgørelse om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af os. 

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.  

Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.  

 1. Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.  

Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder.   

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.